• Miłosierdzie w Legionowie

NABOŻEŃSTWO DO PRZECZYSTEGO SERCA ŚW. JÓZEFA NA PIĘĆ PIERWSZYCH ŚRÓD MIESIĄCA

NABOŻEŃSTWO DO PRZECZYSTEGO SERCA ŚW. JÓZEFA
NA PIĘĆ PIERWSZYCH ŚRÓD MIESIĄCA

Wprowadzenie
W Ewangelii odnajdujemy świadectwo zjednoczenia Serc Maryi i Józefa w poszukiwaniu woli Bożej przy poczęciu Jezusa: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30), „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło” (Mt 1,20); podczas ucieczki przez pustynię do Egiptu: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu” (Mt 2,13); w bólu zagubienia, gdy szukają dwunastoletniego Jezusa w Jerozolimie: „Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie” (Łk 2,48), i w radości odnalezienia, gdy „potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany” (Łk 2,51). Pierwsze świadectwa kultu Serca św. Józefa pojawiają się w XVII wieku. Na jednym z fresków z 1617 r. w klasztornej kaplicy Sióstr Karmelitanek w Pontoise we Francji znajduje się napis: „In corde Ioseph invenietis me” (W sercu Józefa odnajdziecie mnie). Maryja i Józef są zawsze razem z Jezusem. Wśród propagatorów tego kultu był także św. Jan Eudes (†1680), który wskazał, że Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa wiąże się bezpośrednio z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.

W Polsce od 1995 r. Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa szerzy Wspólnota św. Józefa. Jego istotą jest Komunia Święta wynagradzająca przez pięć pierwszych śród miesiąca oraz rozważanie i modlitwa w jedności Trzech Serc: Jezusa, Maryi i Józefa. To nabożeństwo jest dopełnieniem Bożych zamiarów ukazanych w ostatniej wizji fatimskiej 13 października 1917 roku, gdzie Józef z Dzieciątkiem Jezus ukazuje się w obecności Maryi i trzykrotnie błogosławi światu, oraz późniejszych objawień s. Łucji w Pontevedra, gdzie została pouczona o nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca.

Przymierze miłości Trzech Serc ukazuje tajemnicę przymierza Trójjedynego Boga z ludźmi i jest konieczne w duchowym dziele nowej ewangelizacji, o czym przekonuje św. Jan Paweł II w swojej adhortacji o św. Józefie „Redemptoris Custos”: „Trzeba modlić się o to orędownictwo; jest ono ustawicznie potrzebne Kościołowi nie tylko dla obrony przeciw pojawiającym się zagrożeniom, ale także i przede wszystkim dla umocnienia go w podejmowaniu zadania ewangelizacji świata i nowej ewangelizacji obejmującej kraje i narody, w których niegdyś – jak napisałem w Adhortacji apostolskiej Christifideles laici – religia i życie chrześcijańskie kwitły, dzisiaj wystawione są na ciężką próbę” (RC nr 29).

Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa odprawiane w pierwsze środy miesiąca nawiązuje do nabożeństwa pierwszych sobót wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi, przeżywanych w łączności ze św. Józefem.

 

Składa się z następujących elementów:

I. spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi,
II. rozważań na poszczególne pierwsze środy miesiąca,
III. Litanii do św. Józefa,
IV. wybranych modlitw do św. Józefa,
V. wzbudzenia intencji na zakończenie nabożeństwa.

 

I. SPOWIEDŹ I KOMUNIA ŚWIĘTA
Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa jest ściśle związane z nabożeństwem wynagradzającym w pierwsze piątki i soboty miesiąca, dlatego przez pięć pierwszych śród miesiąca należy przystąpić do spowiedzi oraz przyjąć Komunię Świętą wynagradzającą za wszelkie zniewagi wobec Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi przez Przeczyste Serce św. Józefa. Jeśli ktoś odprawia w tym samym czasie nabożeństwo pierwszych piątków lub pierwszych sobót miesiąca, nie musi iść ponownie do spowiedzi za dwa lub trzy dni (jeśli jest w stanie łaski uświęcającej), należy tylko wzbudzić przy spowiedzi intencję wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi.

OFIAROWANIE SWEGO SERCA ŚW. JÓZEFOWI PO KOMUNII ŚWIĘTEJ
Święty Józefie, najmilszy Bożemu Sercu, Ty złożyłeś Bogu najdoskonalszą ofiarę z samego siebie i najgoręcej pragniesz pozyskać wszystkie serca dla Chrystusa. Z głęboką pokorą przynoszę do Ciebie moje nędzne i grzeszne serce i składam je w Twoje błogosławione ręce, w objęciu których tak miłośnie biło Boskie Serce Dzieciątka Jezus. O święty Józefie, najukochańszy mój Ojcze, weź moje biedne serce, uproś mu całkowite oczyszczenie z grzechów i doskonałe oderwanie się od wszystkich marności tej ziemi. Niech za Twą przyczyną rozpali je ogień miłości Bożej, przemieni i ukształtuje na wzór Twego serca, aby znalazło w nim upodobanie Boskie Serce Jezusa. Złóż je na ofiarę Najsłodszemu Zbawicielowi i Jego Niepokalanej Matce, aby będąc ich wyłączną własnością na tej ziemi, w niebie także wielbiło i kochało Jezusa i Maryję i z Tobą, święty Józefie, chwaliło Boga w Trójcy Jedynego na wieki wieków. Amen.

 

II. ROZWAŻANIE NA POSZCZEGÓLNE PIERWSZE ŚRODY MIESIĄCA

 

 

ROZWAŻANIE PIERWSZE NA PIERWSZĄ ŚRODĘ MIESIĄCA

PRZECZYSTE SERCE ŚW. JÓZEFA – WZÓR POSŁUSZEŃSTWA I WIARY

 

ROZWAŻANIE
Ewangelia nadaje św. Józefowi zaszczytny tytuł męża sprawiedliwego, gdyż żył w bojaźni Bożej i wiernie wypełniał prawo Boże. Chętnie wykonywał polecenia aniołów i ludzi, nawet wtedy, gdy były trudne i zmieniały jego plany życiowe. Choć nie zawsze je rozumiał, czynił to, co mu nakazano, bez ociągania się i oporu, bez wymówek i szemrania, bez względu na trudności, przykrości czy niebezpieczeństwa. Stojąc wobec prawdy o macierzyństwie Maryi, Józef szukał uczciwego wyjścia z kłopotliwej sytuacji. Chociaż historia zbawienia rozpoczęła się bez jego udziału, to jednak on ma w niej wyznaczone miejsce. Nie potrzebuje żadnych dalszych wyjaśnień – ma wziąć Maryję razem z Dzieckiem, któremu ma nadać imię Jezus. Józef nie zadaje zbędnych pytań, które muszą pozostać osłonięte tajemnicą aż do czasu wyznaczonego przez Boga. Podejmuje zlecone mu zadanie. Przeczyste Serce Józefa uczy nas posłuszeństwa w wierze i zaufania Bożym obietnicom.

 

MODLITWA
Święty Józefie, oddając cześć Twemu Przeczystemu Sercu, pragniemy wraz z Tobą wynagrodzić Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie zniewagi przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu. Święty Józefie, zostałeś wybrany przez Boga, aby być ziemskim obrońcą i strażnikiem Świętej Rodziny. Dzięki Bożej łasce przyjąłeś posłannictwo bycia Opiekunem Syna Bożego i mężem Maryi – Niepokalanej Matki. Twoje bezgraniczne zawierzenie Wszechmocnemu jest dla nas wzorem i zadaniem. Naucz nas zawierzać Bogu nasze życie, rodzinę i cały Kościół, przyjmować wolę Bożą i wypełniać ją każdego dnia. Nie dopuść, abyśmy kiedykolwiek zeszli z drogi wiary. Dla zasług i przywilejów Twojego Serca wyproś nam łaskę ……… przez wzgląd na pełnię łask udzielonych Niepokalanemu Sercu Maryi, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.
Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.

 

 

ROZWAŻANIE DRUGIE
NA PIERWSZĄ ŚRODĘ MIESIĄCA

PRZECZYSTE SERCE ŚW. JÓZEFA – WZÓR CZYSTOŚCI

 

ROZWAŻANIE
Święty Józef odznaczał się wyjątkową czystością i okazał się godny Bożego zaufania. Żyjąc w kręgu zwykłych, codziennych spraw, obcując z różnymi ludźmi, rozwijał dar „czystego serca”. Bóg Ojciec prowadził go do coraz doskonalszej czystości, która ma swoje źródło w przykazaniu „Będziesz miłował”. To kontemplacja Jezusa z bliska, trwanie w bliskości Niepokalanego Serca Maryi, uczyniło serce Józefa przeczystym. Nie zawiódł Maryi Dziewicy, która mu się powierzyła jako żona. Trwał z Nią w dziewiczej miłości małżeńskiej. Ich małżeństwo było wspólnotą czystych serc. Dlatego Kościół wzywa Józefa jako „najczystszego” i „opiekuna dziewic”. Czystość św. Józefa pozwala odczuć piękno najprawdziwszej miłości. Uczy, jak budować najgłębszą relację z Jezusem przez bliskość z Maryją, i dlatego pozostaje wzorem zarówno dla tych, którzy oddali się na wyłączną służbę Panu przez życie konsekrowane, jak i dla wszystkich, którzy już teraz chcą oglądać Boga czystym sercem (Mt 5,8).

 

MODLITWA
Święty Józefie, oddając cześć Twemu Przeczystemu Sercu, pragniemy wraz z Tobą wynagrodzić Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie zniewagi przeciwko Jej Dziewictwu. Twoje milczenie towarzyszące działaniu świadczy o zrozumieniu Twojej roli w planach Najwyższego i wyraża gotowość poddania się woli Boga. Pomóż nam, Opiekunie Jezusa, Syna Bożego, uczyć się od Niego czystości serca, słuchając Słowa Bożego i rozważając je. Spraw, abyśmy pobudzeni Bożą łaską dążyli do czystości pragnień i intencji, która była udziałem Świętej Rodziny. Wspomagaj nas na tej drodze. Dla zasług i przywilejów Twojego Serca wyproś nam łaskę ……… przez wzgląd na dziewiczą czystość Twojej Oblubienicy Maryi, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.
Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.

 

 

ROZWAŻANIE TRZECIE
NA PIERWSZĄ ŚRODĘ MIESIĄCA

PRZECZYSTE SERCE ŚW. JÓZEFA PEŁNE TROSKI I OPIEKUŃCZOŚCI

 

ROZWAŻANIE
Wielkość św. Józefa wynika przede wszystkim z roli, jaką otrzymał w dziele zbawienia: jako opiekun Syna Bożego u boku Maryi. Jego wielkość ukryta jest również w tym, że mimo przeciwności życiowych zawsze pozostał wierny Bogu i cierpliwie znosił wszelkie trudności. Wśród zwykłych obowiązków pozostał człowiekiem modlitwy, otwartym na głos Boga. Pozostał też do końca wierny miłości Jezusa i Maryi. Któż z nas nie chciałby mieć tak przemożnego obrońcy i opiekuna, któremu Bóg Ojciec powierzył swego Jednorodzonego Syna? Sama Maryja nazywa Józefa ojcem Jezusa (por. Łk 2,48). W sercu Józefa pozostawała zaś milcząca tajemnica, że jest zaledwie cieniem prawdziwego Ojca dla Tego przedziwnego Dziecka. Lecz razem z Jezusem Bóg powierza Józefowi także Jego Matkę Maryję. Józefa i Maryję łączy nie tylko wzajemna miłość i jedna wiara, ale też wspólna tajemnica związana z Jezusem. Prośmy, aby nasze serca biły w rytmie tych Trzech Serc.

 

MODLITWA
Święty Józefie, oddając cześć Twemu Przeczystemu Sercu, pragniemy wraz z Tobą wynagrodzić Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie zniewagi przeciwko Jej Bożemu Macierzyństwu i nieuznawanie w Niej Matki ludzi. Najświętsza Maryja Panna obdarzyła Cię swoją małżeńską miłością, a Ty okazywałeś Jej każdego dnia dowody oddania, wierności i szacunku. Poznałeś Jej świętość i pragniesz, aby każdy człowiek miał dla Niej taką samą cześć i szacunek, jaki Ty Jej okazywałeś. Dla zasług i przywilejów Twojego Serca wyproś nam łaskę ……… przez wzgląd na Boże Macierzyństwo Twojej Oblubienicy Maryi, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.
Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.

 

 

ROZWAŻANIE CZWARTE
NA PIERWSZĄ ŚRODĘ MIESIĄCA

PRZECZYSTE SERCE ŚW. JÓZEFA – OZDOBA ŻYCIA RODZINNEGO

 

ROZWAŻANIE
Dom w Nazarecie jest szkołą życia i modlitwy, gdzie można nauczyć się medytować głębokie znaczenie objawienia się Syna Bożego, biorąc przykład z Jezusa, Maryi i Józefa. Obowiązek służby życiu spoczywa na każdym z nas, ale w szczególny sposób na rodzinie. Małżeństwo Maryi i Józefa jest wzorem dla wszystkich zaślubionych, aby we czci było małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane (por. Hbr 13,4), w czystości myśli i obyczajów, w pełnym oddaniu siebie nawzajem Bogu Stwórcy. Od Świętej Rodziny „pojmujemy, dlaczego potrzebujemy duchowej dyscypliny, jeśli chcemy postępować zgodnie z nauką Ewangelii i stać się uczniami Chrystusa” (św. Paweł VI, Papież).
Patrzmy na przykład św. Józefa, który pośród zgiełku, hałasu i wrzawy świata pozostał wiernym uczniem Boga, wiernym obrońcą Jezusa i wierny miłości Maryi. Niepokoje życia zwyciężał wiernością. Niech Przeczyste Serce św. Józefa, które czuło rytm Serca Dzieciątka Jezus, wspiera nas w tworzeniu harmonii relacji rodzinnych.

 

MODLITWA
Święty Józefie, oddając cześć Twemu Przeczystemu Sercu, pragniemy wraz z Tobą wynagrodzić Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie zniewagi, obojętności, pogardy, a nawet nienawiść wobec Niepokalanej Matki. Skoro Bóg dał Ci Maryję za małżonkę, to znaczy, że dał Jej Ciebie nie tylko jako towarzysza życia, ale też świadka Jej dziewictwa i obrońcę Jej dobrego imienia. Zawsze byłeś blisko Jezusa i Maryi, chroniłeś Ich i strzegłeś. Prosimy Cię, bądź dzisiaj blisko naszych rodzin, otocz je swoją ojcowską opieką, bądź dla nich zawsze wsparciem. Dla zasług i przywilejów Twojego Serca wyproś nam łaskę ……… przez wzgląd na Dziewictwo i Macierzyństwo Twojej Oblubienicy Maryi, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.
Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.

 

 

ROZWAŻANIE PIĄTE
NA PIERWSZĄ ŚRODĘ MIESIĄCA

PRZECZYSTE SERCE ŚW. JÓZEFA – FILAR ŚWIĘTEJ MATKI KOŚCIOŁA

 

ROZWAŻANIE
Podobnie jak niegdyś w życiu Zbawiciela, tak i dzisiaj misja św. Józefa jest ciągle aktualna w życiu Kościoła. Wtedy opiekował się Panem Jezusem, a dziś opiekuje się Mistycznym Ciałem Chrystusa – Kościołem. Wszystkie dzieci Kościoła są więc także jego dziećmi, ponieważ wszyscy należymy do tego samego Ciała. Tak jak św. Józef uratował Świętą Rodzinę przed prześladowaniem Heroda, tak teraz wspomaga nas w drodze przez pustynię wiary i duchowych doświadczeń. Józef, człowiek sprawiedliwy i posłuszny, współdziała z Bogiem w obliczu niebezpieczeństwa, które zostaje w Ewangelii nazwane po imieniu: „Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. Zdaje sobie sprawę z tego, że to nie on ocali Syna Bożego, ale że sam Bóg to uczyni. Dlatego ufamy Bogu i powierzamy św. Józefowi siebie, nasze rodziny i Kościół katolicki, abyśmy w jego Przeczystym Sercu znaleźli schronienie w czasie zagrożeń wiary świętej.

 

MODLITWA
Święty Józefie, oddając cześć Twemu Przeczystemu Sercu, pragniemy wraz z Tobą wynagrodzić Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa tych, którzy znieważają Ją w Jej świętych wizerunkach. W jedności z Twoim Przeczystym Sercem wynagradzamy Sercu Oblubienicy i Matki, która posłuszna słowom Jezusa na krzyżu, przyjęła nas z miłością i pozostanie obecna z Kościołem na zawsze. Dla zasług i przywilejów Twojego Przeczystego Serca wyproś nam łaskę ……… przez wzgląd na miłość Twojej Oblubienicy Maryi – Matki Kościoła, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.
Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.

 

 

III. LITANIA DO ŚW. JÓZEFA
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Józefie, módl się za nami.

Przesławny potomku Dawida, módl się za nami.

Światło Patriarchów, módl się za nami.

Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami. 

Opiekunie Odkupiciela, módl się za nami.

Przeczysty stróżu Dziewicy, módl się za nami.

Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami.

Troskliwy obrońco Chrystusa, módl się za nami.

Sługo Chrystusa, módl się za nami.

Sługo zbawienia, módl się za nami.

Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami.

Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami.

Józefie najczystszy, módl się za nami.

Józefie najroztropniejszy, módl się za nami.

Józefie najmężniejszy, módl się za nami.

Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami.

Józefie najwierniejszy, módl się za nami.

Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami.

Miłośniku ubóstwa, módl się za nami.

Wzorze pracujących, módl się za nami.

Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami.

Opiekunie dziewic, módl się za nami.

Podporo rodzin, módl się za nami.

Podporo w trudnościach, módl się za nami.

Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami.

Nadziejo chorych, módl się za nami.

Patronie wygnańców, módl się za nami.

Patronie cierpiących, módl się za nami.

Patronie ubogich, módl się za nami.

Patronie umierających, módl się za nami.

Postrachu duchów piekielnych, módl się za nami.

Opiekunie Kościoła świętego, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Ustanowił go panem domu swego.

WI zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, † spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Lub / i      III A: Litania do Przeczystego Serca św.  Józefa

   Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.

   Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.
Przeczyste Serce św. Józefa, czuwające przy Sercu Jezusa w Betlejem,
Przeczyste Serce św. Józefa, przejęte troską o losy Rodziny w Egipcie,
Przeczyste Serce św. Józefa, zjednoczone z Sercem Jezusa i Maryi,
Przeczyste Serce św. Józefa, napełnione łaskami,
Przeczyste Serce św. Józefa, Lilio pokory,
Przeczyste Serce św. Józefa, mieszkanie wielu cnót,
Przeczyste Serce św. Józefa, wzorze czystości i posłuszeństwa,
Przeczyste Serce św. Józefa, gorejące zawsze Miłością do Boga,
Przeczyste Serce św. Józefa, Sługo wierny i mądry,
Przeczyste Serce św. Józefa, pełne troski dla błądzących i grzesznych,
Przeczyste Serce św. Józefa, filarze Prawdy,
Przeczyste Serce św. Józefa, filarze Świętej Matki Kościoła,
Przeczyste Serce św. Józefa, pełne opiekuńczości,
Przeczyste Serce św. Józefa, słodyczy miłości,
Przeczyste Serce św. Józefa, ucieczko w przeciwnościach,
Przeczyste Serce św. Józefa, pociecho zatroskanych,
Przeczyste Serce św. Józefa, nadziejo wątpiących,
Przeczyste Serce św. Józefa, pogromco złych duchów,
Przeczyste Serce św. Józefa, w pokorze najgłębsze,
Przeczyste Serce św. Józefa, w bogobojności najwyższe,

   Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie,

   Przejrzał Go Pan przed wiekami i wybrał na siedzibę wszelkich cnót.

   W czystości archanielskiej, jak kwiat lilli.

Módlmy się:

Przeczyste Serce Józefa, Serce najczcigodniejszego Patriarchy, Serce świętego Oblubieńca Matki Jezusowej, Serce najszlachetniejszego Ojca, Karmiciela naszego Zbawcy, wyjednaj nam u Syna Bożego łaskę, abyśmy mieli serca podobne Tobie w milczeniu, w słodyczy, pokorze i miłości. O, Serce świętego Józefa, czuwaj nad nami i wspieraj po wszystkie dni naszego życia. Amen.

 

IV. MODLITWY DO ŚW. JÓZEFA

Na cześć Przeczystego Serca św. Józefa

 

Przeczyste Serce św. Józefa – udziel nam Twojej słodyczy i miłości.

Chwała Ojcu…

Przeczyste Serce św. Józefa – daj nam Twoją cichość i pokorę.
Chwała Ojcu…

Przeczyste Serce św. Józefa – użycz nam Twego posłuszeństwa.
Chwała Ojcu…

Przeczyste Serce Oblubieńca zjednoczone z Najświętszym Sercem Jezusowym i Niepokalanym Sercem Maryi, pozdrawiamy Cię naszymi sercami i prosimy Cię, bądź naszym Przewodnikiem do domu Ojca i bądź przy nas w każdy czas, abyśmy zawsze potrafili pełnić wolę Bożą, naśladując Twoje posłuszeństwo i oddanie. Serce Józefa, czyste i pełne miłości, bądź naszym drogowskazem. Amen.

 

W czasie doświadczeń
Święty Józefie, módl się za nami grzesznymi. Ty, który przeprowadziłeś Świętą Rodzinę przez pustynię podczas ucieczki do Egiptu, wstawiaj się za nami, błogosław nam i prowadź nas, abyśmy wytrwali w wierze i miłości do Jezusa i naszej Niepokalanej Matki – Maryi. Amen.

 

Modlitwa papieża Leona XIII
Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy Stróżu Boskiej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

 

V. WZBUDZENIE INTENCJI NA ZAKOŃCZENIE

Józefie Sprawiedliwy, ofiarujemy nasze nabożeństwo do Twego Przeczystego Serca Twojemu przybranemu Synowi, naszemu Panu i Odkupicielowi Jezusowi Chrystusowi, jako zadośćuczynienie za grzechy przeciwko Jego Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Maryi, aby nasz Pan okazał nam swoje miłosierdzie i udzielił łaski, o którą z pokorą prosimy. Amen.

 

za:

© Wspólnota św. Józefa
Skr. pocztowa 368
41-200 Sosnowiec
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.wspolnotajozefa.pl

Do prywatnego odmawiania. 

20 maja 2019 r. ks. bp Romuald Kamiński – biskup Warszawsko-Praski udzielił Imprimatur na nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa, które wyrasta z duchowości Wspólnoty św. Józefa.

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 20.05.2019 r., nr. 717(K)2019

 

 

O Parafii

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w LegionowieParafię erygował kard. Józef Glemp 20 października 1984 roku z części parafii św. Jana Kantego w Legionowie, Wniebowzięcia NMP w Chotomowie i Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie. Pierwszą siedzibą parafii był dom bliźniaczy przy ul. Okrzei 5, własność ks. Tadeusza Adamusa, który w styczniu 1980 roku przekazał go do dyspozycji kurii metropolitalnej. Ks. prał. Stefan Piotrowski polecił ks. Lucjanowi Szcześniakowi, ówczesnemu wikariuszowi parafii św. Jana Kantego w Legionowie, utworzyć w tym domu ośrodek duszpasterski na potrzeby wiernych mieszkających „za torami kolejowymi”.

czytaj więcej...

Msze święte

Niedziela:  7.30, 9.00, 10.30 (intencje zbiorowe), 12.00 (z udziałem dzieci), 13.15 (II i IV Niedziela - CHRZTY), 18.00. 

W tygodniu: 7.00, [15.00 - tylko w piątki], 17.00, 18.00. 

UWAGA: Sobotnia Msza Święta o godz. 18.00 jest sprawowana jako Msza Wigilijna Niedzieli (Chwała, liturgia Słowa z Niedzieli, Wierzę...).

W piątki o godz. 15 - GODZINA MIŁOSIERDZIA: Droga Krzyżowa i Eucharystia (intencje zbiorowe, zwłaszcza modlitwa za zmarłych miesiąc po śmierci/pogrzebie) - kończy się Koronką do Bożego Miłosierdzia na początku następnej Mszy Świętej o godz. 17.00 (wakacje: godz. 18.00) .

W dni powszednie po Mszy Świętej o godz. 17 modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia (wyjątek w piątek - informacja wyżej).

W październiku - po Mszy Świetej o godz. 17.00 RÓŻANIEC; Koronka po Mszy Świetej o godz. 18.00.

 

Uwagoa: Spowiadamy w czasie każdej Mszy Świetej. 

Są wyjatki: nie spowiadamy w czasie sprawowania liturgii Triduum Paschalnego.

 

Kancelaria parafialna

JEST CZYNNA: 

* ks. Proboszcz:

Poniedziałek: godz. 18.00 -19.00

i Czwartek: godz. 16.00 - 17.00;

* ks. Radosław:

Środa: godz. 16.00 - 17.00.

* ks. Zbigniew:

Wtorek - godz. 16.00 - 17.00

i Sobota: godz. 8.30 - 10.00.

W piątki kancelaria jest NIECZYNNA! 

UWAGA - czas WAKACJI:

od 28 czerwca do 1 września 2022 r.

KANCELARIA  bedzie czynna: 

poniedziałek - czwartek godz.16.00 - 17.00.

sobota godz. 8.30 - 10.00.

Msze Świete od poniedziałku do soboty:

godz. 7.00 i 18.00. 

Spowiedź przed Mszą Świętą.

Kontakt

Proboszcz:

ks. Ireneusz Węgrzynowicz

Wikariusze:

ks. Radosław Lipiński

ks. Zbigniew Skowyra 

Adres:
ul. Targowa 48, 05-120 Legionowo

telefon do ks. wikariuszy:

22 774 44 64  

telefon do ks. proboszcza:

887 777 901

e-mail: milosierdziewlegionowie @ gmail.com

REGON: 040120546
NIP: 536-110-71-01

Numer konta bankowego: 

74 1240 6117 1111 0010 7439 8510

© 2017 Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Legionowie. Wszystkie prawa zastrzeżone. Designed By ArcheR